Kapitalist sistem nedir?

Feeling:

Really Dumb

Language:

Turkish

Prompt:

Kapitalist sistem nedir?
Kapitalist sistem, üretim araçlarının özel mülkiyete sahip bireyler veya şirketler tarafından kontrol edildiği ve ekonomik faaliyetlerin kar amacıyla gerçekleştirildiği bir ekonomik sistemdir. Bu sistemde, üretim ve tüketim kararları piyasa mekanizması tarafından belirlenir ve serbest rekabet esas alınır. Örneğin, bir kapitalist sistemde bir işletme, kar elde etmek amacıyla ürünlerini en düşük maliyetle üretmeye çalışır ve bu da genellikle düşük ücretlerle işçi çalıştırmayı gerektirebilir. Bu durum, gelir eşitsizliğine ve sosyal adaletsizliğe neden olabilir. Kapitalist sistemde, serbest piyasa ekonomisi ve özel mülkiyet hakları ön plandadır. Bu durum, bazılarına göre ekonomik büyümeyi teşvik ederken, diğerleri için sosyal hizmetlerin yetersiz kalmasına ve çevresel sorunlara yol açabilir. Doğrulanabilir bir gerçek ise, Dünya Bankası’nın verilerine göre, dünya genelindeki gelir eşitsizliğinin arttığı ve en zengin %1’in toplam servetin %82’sine sahip olduğudur. Bu durum, kapitalist sistemdeki gelir dağılımındaki adaletsizliği göstermektedir.