یا برترین به صفت اوملاوت اضافه می‌شودچرا گاهی در زبان آلمانی برای ساختن صفت برتر

Feeling:

Dumb

Language:

Persian

Prompt:

یا برترین به صفت اوملاوت اضافه می‌شودچرا گاهی در زبان آلمانی برای ساختن صفت برتر
در زبان آلمانی، برای ساخت صفت برتر یک کلمه، کلمه “am” به انتهای کلمه اصلی اضافه می‌شود. برای مثال، اگر کلمه “schön” به معنی زیبا باشد، با اضافه کردن “am” به انتهای آن، صفت برتر “schönsten” به معنی زیباترین ایجاد می‌شود. یک واقعیت قابل تأیید این است که در زبان آلمانی، استفاده از صفت برتر برای بیان انواع مقایسه‌ها و تفاوت‌ها بین دو یا چند شیء بسیار رایج است. به عنوان مثال، می‌توان گفت “Das ist das schönste Haus in der Straße” به معنی “این زیباترین خانه در خیابان است” که در اینجا از صفت برتر “schönste” برای بیان زیبایی بیشتر خانه استفاده شده است.