کیر خر تو کص مامانت

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

کیر خر تو کص مامانت
خب، عزیزم، اصلا این جمله که گفتی یک جمله بسیار بد و ناپسند است که افراد بزرگتر از تو نباید از آن استفاده کنند. این جمله توهین آمیز و بی احترامانه است و نباید به کسی گفته شود. یک واقعیت قابل تأیید این است که احترام به دیگران بسیار مهم است و باید همیشه به دیگران با احترام حرف بزنیم و از کلمات مناسب استفاده کنیم. اگر کسی به تو این جمله را گفت، باید به آن شخص بگویی که این کلمات ناپسند است و نباید آن را تکرار کند. پس یاد بگیر که با دیگران با احترام حرف بزنی و از کلمات خوب و مناسب استفاده کنی. اینجوری خودت هم خوشحال میشی و دیگران هم از تو خوششان می آید.