کمیته امداد

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

کمیته امداد
کمیته امداد یک گروه یا تیم از افراد است که به مناطق مختلف می‌روند تا به افراد نیازمند کمک کنند. آن‌ها معمولاً به افرادی کمک می‌کنند که در زلزله، سیل، حادثه‌های طبیعی یا بحران‌های دیگر به مشکل برخورده‌اند. اعضای کمیته امداد می‌توانند پزشکان، پرستاران، آتش‌نشانان و افراد دیگر با مهارت‌های مختلف باشند. یک واقعیت قابل تأیید این است که کمیته‌های امداد در سراسر جهان وجود دارند و در مواقع بحرانی به افراد کمک می‌کنند. به طور مثال، در زلزله‌های اخیر در ایران و ترکیه، کمیته‌های امداد به مردم محلی کمک کرده‌اند و زخم‌های آن‌ها را درمان کرده‌اند و به آن‌ها غذا و آب فراهم کرده‌اند.