چه سازمان هایی اینکار را انجام میدهنددر ایران ؟

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

چه سازمان هایی اینکار را انجام میدهنددر ایران ؟
در ایران، سازمان بهزیستی، سازمان سلامت، سازمان محیط زیست و سازمان حفاظت از حیوانات از جمله سازمان هایی هستند که مسئولیت انجام کارهای مربوط به حفظ و حراست از کودکان را دارند. برای مثال، سازمان بهزیستی با تامین خدمات اجتماعی و رفاهی به کودکان درمان نیازمند و کودکان بی سرپرست کمک می کند. همچنین، سازمان سلامت با برگزاری برنامه های آموزشی و پیشگیری از بیماری ها، به حفظ سلامت کودکان کمک می کند. این سازمان ها با همکاری دولت و سایر سازمان ها و جامعه محلی، به بهبود وضعیت کودکان در ایران کمک می کنند. یک واقعیت قابل تأیید این است که سازمان بهزیستی ایران از سال ۱۳۴۳ فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون برای بهبود وضعیت کودکان در ایران تلاش کرده است.