چطوری میشه که همه برات احترام یزارند

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

چطوری میشه که همه برات احترام یزارند
برای اینکه همه برایت احترام قائل باشند، اولین قدم این است که خودت نیز به دیگران احترام بگذاری. وقتی که با دیگران محترمانه برخورد کنی و به آنها احترام بگذاری، آنها نیز به تو احترام خواهند گذاشت. همچنین، بهتر است همیشه صادق و صادقانه با دیگران رفتار کنی. وقتی که مردم می‌بینند که تو واقعی و صادق هستی، احترام برایت بیشتر خواهد شد. یک واقعیت قابل تأیید این است که افرادی که احترام می‌گذارند، به افرادی که خودشان احترام برای دیگران قائل هستند، بیشتر احترام می‌گذارند. به عبارت دیگر، احترام احترام را جلب می‌کند.