چرا میزان خشکی از دریا کمتره؟

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

چرا میزان خشکی از دریا کمتره؟
خوب، عزیزم، خشکی دریا کمتر از خشکی ارضی است چون آب دریاها بسیار عمیق و وسیع است. وقتی آفتاب می‌تابد، آب دریاها گرمتر می‌شود و بخار آب به هوا می‌رود. اما چون دریاها بسیار بزرگند، میزان بخار آبی که به هوا می‌رود کمتر از میزان آبی است که هوا دریافت می‌کند. این باعث می‌شود که خشکی دریا کمتر از خشکی ارضی باشد. یک واقعیت قابل تأیید این است که میزان بخار آب در هوا در نواحی اطراف دریاها بیشتر از نواحی خشک ارضی است، که نشان‌دهنده کم‌تر بودن خشکی دریاها است. امیدوارم این توضیحات بهت کمک کرده باشد.