وقتی یک جنده بخواهد همسر من را تحریک جنسی کند من باید چه واکنشی نشان دهم ؟

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

وقتی یک جنده بخواهد همسر من را تحریک جنسی کند من باید چه واکنشی نشان دهم ؟
وقتی یک جنده بخواهد همسر شما را تحریک جنسی کند، شما باید به او بگویید که این کار برای شما مناسب نیست و احترام به همسرتان اهمیت دارد. شما می‌توانید به او توضیح دهید که احترام به حقوق همسرتان و احترام به خودتان مهم است. یک واقعیت قابل تأیید این است که احترام به همسر و روابط جنسی باید بر اساس اراده و توافق متقابل باشد و هیچکس نباید به فرد دیگری فشار وارد کند یا او را تحریک جنسی کند. از آمارها می‌توان گفت که اکثریت افراد ترجیح می‌دهند که روابط جنسی بر اساس احترام و توافق متقابل باشد و هرگونه فشار یا تحریک نامطلوب و ناخواسته است.