نوشتن بیان مساله

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

نوشتن بیان مساله
نوشتن بیان مساله یعنی توضیح دادن مشکل یا مسئله‌ای که با آن روبرو هستیم. برای مثال، اگر یک دستگاه الکترونیکی مشکل دارد و کار نمی‌کند، باید مساله را به صورت دقیق توضیح داد تا فنیشن آن را بررسی و رفع کند. یک واقعیت قابل تأیید این است که هر مشکلی قابل حل است اگر ما به درستی بیان کنیم.