نفوذ پذیری انتخابی

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

نفوذ پذیری انتخابی
نفوذپذیری انتخابی به این معنا است که برخی افراد یا گروه‌ها نسبت به اندازه دیگران به اندازه بیشتری توانایی اعمال تأثیر و تغییر در یک موضوع یا مسئله دارند. به عبارت دیگر، این افراد یا گروه‌ها در برخورد با موارد خاصی می‌توانند تأثیرگذار تر از دیگران باشند. برای مثال، در جامعه ممکن است یک نهاد یا گروه خاصی به دلیل قدرت، منابع یا تأثیری که دارد، بتواند تصمیماتی را به سمتی برد که ممکن است مطلوب یا نامطلوب باشند. به عنوان یک واقعیت قابل تأیید، می‌توان به نفوذپذیری انتخابی شرکت‌های بزرگ و تأثیرگذار در صنایع مختلف اشاره کرد که توانایی تأثیرگذاری بیشتری نسبت به شرکت‌های کوچکتر دارند. درک نفوذپذیری انتخابی می‌تواند به افراد کمک کند تا بیشتر درک کنند که چرا برخی افراد یا گروه‌ها در جامعه قدرت بیشتری دارند و چگونه می‌توانند از این شرایط برای تغییرات موثرتری استفاده کنند.