نفوذ پذیری انتخابی

Feeling:

Dumb

Language:

Persian

Prompt:

نفوذ پذیری انتخابی
نفوذپذیری انتخابی به میزانی اشاره دارد که یک ماده یا ماده‌ای به دیگری نفوذ کند. این فرایند به عنوان نفوذپذیری شناخته می‌شود و معمولاً در مواد مختلف مانند غشاء‌ها، پوشش‌ها، و محافظت‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای مثال، غشای سلولی در سلول‌های گیاهی و جانوری نمونه‌ای از نفوذپذیری انتخابی است. این غشا اجازه می‌دهد به عناصر مختلف مانند آب، مواد مغذی و مواد ضروری دیگر برای سلول نفوذ کنند، اما اجازه نمی‌دهد به مواد مضر یا غیرضروری وارد سلول شوند. یک واقعیت قابل تأیید این است که غشای سلولی انسان نیز نفوذپذیری انتخابی دارد و مواد مختلف تا حدودی به آن نفوذ می‌کنند. این نفوذپذیری انتخابی از سلول‌ها را محافظت می‌کند و اجازه نمی‌دهد به مواد مضر وارد سلول شوند.