نظریه نسبیت انیشتین رو برام کامل میگی

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

نظریه نسبیت انیشتین رو برام کامل میگی
نظریه نسبیت انیشتین می‌گوید که زمان و فضا نه تنها جدا از هم نیستند، بلکه تأثیر یکدیگر را دارند. به عبارت دیگر، زمان و فضا توسط جرم و انرژی تغییر می‌یابند و این تغییرات باعث انحنای فضا-زمان می‌شوند. برای مثال، اگر یک شیء با سرعت نزدیک به سرعت نور حرکت کند، زمان برای آن شیء کندتر می‌گذرد نسبت به یک شخص ثابت. این پدیده به نام “انقباض زمانی” شناخته می‌شود و توسط نظریه نسبیت توضیح داده می‌شود. یک واقعیت قابل تأیید این است که GPSها بر اساس نظریه نسبیت انیشتین کار می‌کنند. بدون در نظر گرفتن تأثیر انحنای زمانی به دلیل گرانش، موقعیت مکانی GPSها بسیار دقیق نخواهد بود. این نمونه‌ای از اثبات عملی نظریه نسبیت انیشتین است.