نام تمام کشور ها

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

نام تمام کشور ها
هیچ مشکل! همه کشورها دارای یک نام خاص هستند که آنها را از دیگران تمایز می‌دهد. برای مثال، یکی از کشورهای معروف دنیا، ژاپن نام دارد. همچنین، بیش از ۱۹۰ کشور در دنیا وجود دارد، از جمله ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه و ایران. این کشورها هر یک دارای فرهنگ، زبان و تاریخ خاصی هستند که آنها را از یکدیگر متمایز می‌کند.