معنی کلمه مصونیت

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

معنی کلمه مصونیت
مصونیت به معنای حفاظت و حفظ امنیت و سلامتی است. به این معنا که هنگامی که یک شخص یا یک چیزی در معرض خطر قرار دارد، اقداماتی انجام می‌شود تا او یا آن چیز از هر گونه صدمه‌یا آسیبی محافظت شود. برای مثال، وقتی یک کودک در خیابان قدم می‌زند، والدین و مربیانش از او می‌خواهند که برای مصونیت خودش به امانت و مراقبت از خودش و خطرها و موانع احتمالی توجه کند و از رعایت قوانین و مقررات نیز پیروی کند تا از هر گونه خطری جلوگیری کند. یک واقعیت قابل تأیید این است که مصونیت یکی از حقوق اساسی هر انسان است و برای حفظ امنیت و سلامتی افراد بسیار حائز اهمیت است.