مطالب مهم و کلیدی که کتاب سانتراک درباره اهمیت بازی کودکان گفته را برایم بنویس

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

مطالب مهم و کلیدی که کتاب سانتراک درباره اهمیت بازی کودکان گفته را برایم بنویس
کتاب سانتراک درباره اهمیت بازی کودکان می‌گوید که بازی برای رشد و توسعه کودکان بسیار حائز اهمیت است. بازی کودکان را به عنوان یک وسیله برای یادگیری، تفریح و توسعه مهارت‌های اجتماعی معرفی می‌کند. به عنوان مثال، انجام بازی‌های تیمی می‌تواند به تقویت همکاری و همبستگی کودکان کمک کند. یک واقعیت قابل تأیید این است که بطور مثال، بازی با اسباب‌بازی‌های حرکتی می‌تواند به توسعه مهارت‌های حرکتی و موقعیتی کودکان کمک کند. آمار نشان می‌دهد که کودکانی که فرصت کافی برای بازی و خلاقیت دارند، معمولاً در مسائل مختلف زندگی بهتر عمل می‌کنند و مشکلات را بهتر حل می‌کنند. از این رو، اهمیت بازی در رشد و توسعه کودکان بسیار بزرگ است و باید به آن توجه شود.