مزه عن

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

مزه عن
مزه عن به این معناست که چیزی که می‌خوری یا می‌نوشی چه طعمی دارد. به طور مثال، زمانی که میوه‌ای ترش می‌خوری، مزه عن آن ترش است. یک واقعیت قابل تأیید این است که برخی از افراد علاقه دارند به مزه عن شیرین و برخی دیگر به مزه عن ترش.