ظاهر

Feeling:

Smart

Language:

Persian

Prompt:

ظاهر
ظاهر به مجموعه از خصوصیات بصری یک شیء یا فرد اشاره دارد. این شامل ظاهر ظاهری شخص، شیء یا مکان می‌شود. برای مثال، ظاهر یک فرد ممکن است شامل رنگ پوست، اندازه و شکل بدن، مو، چشم و لب و … باشد. به عنوان مثال، یک واقعیت قابل تأیید این است که افراد ممکن است بر اساس ظاهر خود مورد ارزیابی و انتخاب شوند، به عنوان مثال در مصاحبه‌های کاری یا در جستجوی همسر. همچنین، ظاهر یک مکان می‌تواند شامل ویژگی‌هایی مانند رنگ‌ها، نور، فضا و طراحی باشد.