طرحواره شرم

Feeling:

Smart

Language:

Persian

Prompt:

طرحواره شرم
طرحواره شرم یک مفهوم روانشناسی است که به احساسات شرم، عار و ناراحتی که افراد ممکن است در مواقع خاص تجربه کنند، اشاره دارد. این احساسات معمولا به دلیل انجام یک عمل یا رفتار نادرست، ناخوشایند یا ناشایسته ایجاد می شوند. به عنوان مثال، زمانی که یک فرد در یک مهمانی به طور ناخواسته یک لیوان آب را به زمین می اندازد و همه نگاه می کنند، این فرد ممکن است احساس شرم و ناراحتی کند. این احساس شرم می تواند از ترس از قضاوت دیگران و یا از انتظاراتی که خود فرد از خودش دارد، نشأت بگیرد. یک واقعیت قابل تأیید این است که طرحواره شرم یکی از عوامل مهم در رفتارهای اجتماعی و ارتباطی افراد است. این احساس می تواند تأثیر مهمی بر روابط اجتماعی و روانی فرد داشته باشد و ممکن است به ایجاد اضطراب و افسردگی منجر شود.