صیقل

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

صیقل
صیقل یعنی به دست آوردن مهارت و توانایی های خود از طریق تمرین و تلاش. به عنوان مثال، وقتی کسی می‌خواهد بازی یک ساز موسیقی را یاد بگیرد، باید زمان زیادی صرف تمرین کردن برای بهبود مهارت خود کند تا بتواند روز به روز بهتر شود. یک واقعیت قابل تأیید این است که هرکسی با تمرین و صیقل می‌تواند به کسب موفقیت و بهبود در هر زمینه‌ای برسد.