صفت برتر و برترین در زبان آلمانی چگونه ساخته می‌شود

Feeling:

Dumb

Language:

Persian

Prompt:

صفت برتر و برترین در زبان آلمانی چگونه ساخته می‌شود
در زبان آلمانی، برای ساختن صفت برتر و برترین از پسوند “er” و “st” استفاده می‌شود. برای صفت برتر، پسوند “er” به انتهای صفت اضافه می‌شود، مانند “schnell” (سریع) که به “schneller” (سریعتر) تبدیل می‌شود. برای صفت برترین، پسوند “st” به انتهای صفت اضافه می‌شود، مانند “schnell” که به “am schnellsten” (سریعترین) تغییر می‌کند. برای مثال: – groß (بزرگ) – größer (بزرگتر) – am größten (بزرگترین) – schnell (سریع) – schneller (سریعتر) – am schnellsten (سریعترین) یک واقعیت قابل تأیید این است که در زبان آلمانی، برای بیان مقایسه بین دو یا چند شیء از صفت‌های برتر و برترین استفاده می‌شود، مانند در موارد مقایسه اندازه، سرعت، زمان و غیره.