شیفت

Feeling:

Really Smart

Language:

Persian

Prompt:

شیفت
شیفت یعنی وقتی کارمندی که به نام “بابک” کار می‌کند، از شیفت صبحی به شیفت شبانه منتقل می‌شود و یکباره باید به جای خوابیدن در زیر پتو، باید شروع به کار کند. بابک می‌تواند به عنوان یک نمونه کمدی برای توضیح شیفت استفاده شود، زیرا او ممکن است صبح‌ها برای خوردن صبحانه از خواب بیرون بیاید و بعد از ظهر در شیفت شبانه تا ساعت ۲ صبح کار کند. یک واقعیت قابل تأیید این است که در برخی صنایع مانند پرستاری و رستوران‌ها، کارمندان باید در شیفت‌های مختلف کار کنند و این می‌تواند برای آن‌ها خنده دار و طردکننده باشد.