سیاه چاله فضایی چیه؟

Feeling:

Really Dumb

Language:

English

Prompt:

سیاه چاله فضایی چیه؟
سیاه چاله فضایی یک جسم بسیار بزرگ است که گرانش بسیار قوی دارد و هر چیزی که به نزدیکی آن بیفتد، مثل ستاره‌ها و سیاره‌ها، به داخل آن کشیده می‌شود و حتی حتی نور هم نمی‌تواند از آن فرار کند. این یعنی که هر چیزی که داخل سیاه چاله فضایی بیفتد، دیگر نمی‌تواند از آن خارج شود. یکی از مثال‌هایی که می‌توان برای توضیح سیاه چاله استفاده کرد، این است که فرض کنید یک مگس بر روی یک موزه گرانیت بزرگ قرار دارد. هر چه مگس به موزه نزدیک‌تر می‌شود، گرانش آن او را به سمت خود جذب می‌کند تا در نهایت به داخل موزه بیفتد و نتواند از آن خارج شود. یک واقعیت قابل اثبات در مورد سیاه چاله فضایی این است که سیاه چاله‌ها دارای شعاع افق رویداد هستند که به عنوان نقطه‌ای تاریک در فضا شناخته می‌شوند و هر چیزی که به داخل این شعاع بیفتد، نمی‌تواند از آن فرار کند.