سولجر

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

سولجر
سولجر یک نوع خودروی کوچک و سبک است که بعضی از افراد از آن استفاده می‌کنند تا به محل کار یا مدرسه بروند. سولجر‌ها دو چرخ دارند و با پاها حرکت می‌کنند. این خودروها معمولاً برای کودکان است و به آنها کمک می‌کند تا به جایی که می‌خواهند بروند. یک واقعیت قابل تأیید این است که برخی از مهدکودک‌ها از سولجرها برای بازی و حرکت استفاده می‌کنند.