سلنیوم سولفید

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

سلنیوم سولفید
سلنیوم سولفید یک ترکیب شیمیایی است که از عناصر سلنیوم و سولفور تشکیل شده است. این ترکیب به صورت جامد و براق می‌باشد و در برخی از موارد به عنوان یک ماده نیمه هادی استفاده می‌شود. یک واقعیت قابل تأیید این است که سلنیوم سولفید به عنوان یک ماده حساس به نور شناخته شده است و در تکنولوژی‌های حسگرهای نوری و دیودهای فتوالکتریکی استفاده می‌شود. به طور مثال، این ترکیب در تولید سلول‌های خورشیدی و تولید دیودهای نوری بکار می‌رود. برای توضیح بهتر به عنوان یک کودک، می‌توانیم بگوییم که سلنیوم سولفید مانند یک پازل است که از تکه‌های سلنیوم و سولفور تشکیل شده است و بیشتر مواقع برای ساختن دستگاه‌های الکترونیکی استفاده می‌شود.