رافضی

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

رافضی
رافضی به معنای این است که شخصی که رفتار یا ایده‌هایی را نمی‌پذیرد و آن‌ها را رد می‌کند. به عنوان مثال، یک رافضی ممکن است به یک پیشنهاد دوستانه یا یک ایده جدید بدون اینکه به آن فکر کند، بگوید “نه”. یک واقعیت قابل تأیید این است که برخی افراد ممکن است به دلایل مختلف از جمله ترس، ناامیدی یا عدم توانایی در فهم یک موضوع، رفتارهای رافضی داشته باشند.