دو پنجم ظرفی با ۱۲۰ سی سی پر شده است گنجایش ظرف چمد لیتر است

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

دو پنجم ظرفی با ۱۲۰ سی سی پر شده است گنجایش ظرف چمد لیتر است
یک پنجم از 120 سی سی برابر با 24 سی سی است. یعنی اگر یک پنجم از ظرف پُر شده را برداریم، می‌بینیم که حجم آن 24 سی سی است. اگر ظرف چمد لیتر است، یعنی می‌تواند 1000 سی سی مایع را جای دهد. این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا متوجه شوید که چقدر فضای موجود در ظرف است و چند بار می‌توان آن را پُر کرد.