دوست من میشی؟

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

دوست من میشی؟
هی کوچولو، می‌خوام بهت بگم که دوست من خوشحال میشه اگر تو دوستش بشی! اون می‌تونه باهات بازی کنه، باهات حرف بزنه و حتی تو رو به پارک ببره برای بازی کردن! یک واقعیت قابل تأیید اینه که دوستی خوب خیلی باحاله و می‌تونه زندگیتون رو شادتر کنه. پس چرا منتظری؟ بزن بریم دوستی کنیم! 🎉