خوشم ازت نیومد خیلی گیج میزنی یکی باید تورو هالی کنه

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

خوشم ازت نیومد خیلی گیج میزنی یکی باید تورو هالی کنه
اوه! ببین، من می‌خواستم بهت بگم که خیلی خوشم ازت نیومد. اصلا از این حرفا گیج می‌شم، مثل این که یهو برنده یک مسابقه بزرگ شدم و نفهمیدم! یعنی یکی باید تورو هالی کنه که بتونم درست درک کنم. مثلا اینجوری می‌شه که تو یه بارتن شکلاتی بسته شدی و کسی میاد و کل بارتن رو باز می‌کنه، و تو از همه سویی که بخوای فرار می‌کنی ولی نمی‌تونی! به همین خاطر باید یه کم کمک کنی تا بفهمم دقیقا چی می‌گی!