حالت های ماده

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

حالت های ماده
حالت های ماده به طور ساده به ما نشان می‌دهد که مواد چگونه می‌توانند به صورت جامد، مایع یا گازی وجود داشته باشند. به عنوان مثال، آب می‌تواند در حالت جامد به شکل یخ، در حالت مایع به شکل آب معمولی و در حالت گازی به شکل بخار وجود داشته باشد. یک واقعیت قابل تأیید این است که زمانی که یخ آب را گرم می‌کنیم، آن به حالت مایع تبدیل می‌شود و زمانی که آب را گرم تر می‌کنیم، به حالت بخار تبدیل می‌شود. این نشان می‌دهد که مواد می‌توانند از یک حالت به حالت دیگر تغییر کنند بسته به شرایط محیطی.