جملات جذاب برای مخ زدن

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

جملات جذاب برای مخ زدن
با کودکان باید از کلمات ساده و قابل درک استفاده کرد. مثلا، اگر به من بگویید “آبی رنگ خانه‌های زیادی در شهر ما وجود دارد”، ممکن است من تصور کنم که شهر ما پر از خانه‌های آبی است! اما اگر به من بگویید “بیشتر خانه‌ها در شهر ما رنگ سفید هستند”، می‌توانم بهتر درک کنم که اکثر خانه‌ها سفید هستند. اینجا یک واقعیت قابل تأیید است که می‌تواند به من کمک کند تا موضوع را درک کنم.