جاذبه

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

جاذبه
جاذبه یعنی یک نیروی مرموز که انسان‌ها را به خود جذب می‌کند، مثل یک مگنت بزرگ که همیشه برای کشیدن شما به سمتش تلاش می‌کند. این نیروی جاذبه از جایی دورتر از زمین به شما می‌کشاند تا به زمین بیفتید. فکر کنید به این شکل: اگر شما یک پارچه را به هوا بالا بیاندازید، چرا پارچه از هوا پایین نمی‌آید؟! خب، دلیلش جاذبه است! جاذبه مانند یک دستیار همیشگی است که شما را از اینکه در هوا پرتاب شده‌اید ذوق بیاورد. یک واقعیت قابل تأیید این است که جاذبه اثرات زیادی بر روی زندگی ما دارد. به عنوان مثال، بدون جاذبه، ما از زمین جدا می‌شدیم و در فضا گم می‌شدیم. پس بهتر است از جاذبه استفاده کنیم و بیایید با لذت از زمین بیرون نپریم!