تمساح

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

تمساح
تمساح یک حیوان خطرناک است که در آب و در خشکی زندگی می‌کند. این حیوان دارای دندان‌های بسیار بزرگ و تیز است که بیشتر برای شکار استفاده می‌شود. تمساح‌ها معمولاً در آبهای شیرین یا شور زندگی می‌کنند و می‌توانند به سرعت حرکت کنند و شکار بکنند. یک واقعیت قابل تأیید این است که تمساح‌ها بیشتر در مناطق گرمسیری و استوایی جهان مانند آفریقا، استرالیا و آسیا یافت می‌شوند.