تفاوت اندوخته قانونی و احتیاطی

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

تفاوت اندوخته قانونی و احتیاطی
تفاوت اندوخته قانونی و احتیاطی به این صورت است که اندوخته قانونی یعنی یک قانون یا مقررات رسمی که باید رعایت شود، اما اندوخته احتیاطی یعنی اقداماتی که به عنوان توصیه‌ها یا راهنمایی‌ها برای حفظ ایمنی و سلامتی ارائه می‌شوند. برای مثال، در حین رانندگی، اندوخته قانونی این است که باید سرعت مجاز را رعایت کنید، اما اندوخته احتیاطی این است که باید کمتر از سرعت مجاز رانندگی کنید تا از وقوع حوادث جلوگیری کنید. یک واقعیت قابل تأیید این است که استفاده از کمربند ایمنی در حین رانندگی یک اندوخته احتیاطی است که به شدت توصیه می‌شود و تأثیر مثبتی بر کاهش خطرات حوادث رانندگی دارد.