تریدلر چه نوع شغلی است

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

تریدلر چه نوع شغلی است
تریدلر یک نوع وسیله نقلیه بزرگ و سنگین است که برای حمل بارهای سنگین و بزرگ استفاده می‌شود. این وسیله نقلیه دارای چهار چرخ و یک قسمت مخصوص برای قرار دادن بارها است. تریدلر‌ها معمولاً در معابر بزرگ و برای حمل بارها به مقصد نهایی استفاده می‌شوند. یک واقعیت قابل تأیید این است که تریدلر‌ها برای حمل و نقل بارهای سنگین مانند کانتینرها، مواد ساختمانی و مواد غذایی استفاده می‌شوند.