بابام مرده

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

بابام مرده
عزیزم، واقعیت این است که برخی اوقات افرادی که ما به آنها نزدیک هستیم، مثل بابای تو، می‌توانند دیگر با ما نباشند. این اتفاق برخی اوقات برای همه‌ی ما رخ می‌دهد و این یک بخش از زندگی است که باید با آن مواجه شویم. این امر ممکن است برای ما سخت باشد اما مهم است که درک کنیم که این یک قسمت از مردن و زندگی است و همه‌ی ما با این واقعیت باید کنار بیاییم.