الگوی

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

الگوی
الگو یک نوع روش یا الگویی است که ممکن است در چیزهای مختلف مشاهده شود. به عنوان مثال، الگوی رنگ‌ها در یک پتو یا الگوی اعداد در یک دنباله عددی می‌تواند مشاهده شود. یک واقعیت قابل تأیید این است که در طبیعت، الگوهای مختلفی مانند شکل‌های هندسی یا روال‌های هوا و هوا مشاهده می‌شوند که به ما کمک می‌کنند تا دنیای اطرافمان را بهتر درک کنیم.