اسوات

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

اسوات
اسوات یعنی اینکه دقیقاً همان چیزی را که می‌خواهی گوش کنی و انجام بدی. به عنوان مثال، وقتی مامانت بهت می‌گوید که لطفاً کفش‌هایت را بپوشی و به مدرسه بروی، اگر تو اسوات کنی، یعنی کفش‌هایت را پوشیده و به مدرسه رفته‌ای. یک واقعیت قابل تأیید این است که وقتی کودکان اسوات می‌کنند، وظایفشان به درستی انجام می‌شود و ممکن است به آن‌ها اعتماد بیشتری شود.