استنکاف تعهد

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

استنکاف تعهد
استنکاف تعهد به این معناست که وقتی به چیزی تعهد می‌کنی، باید به آن عمل کنی و وظیفه خود را به خوبی انجام دهی. به عنوان مثال، وقتی به دوستت قول می‌دهی که با او به پارک بروید، باید واقعاً به این تعهد عمل کنی و به پارک بروی. اگر همیشه تعهدات خود را نقض کنی، دیگران ممکن است به تو اعتماد نکنند و احتمالاً دوستانت هم با تو دوستی نکنند. به رویکرد عملی به تعهد، یک واقعیت قابل تأیید این است که افرادی که تعهدات خود را به خوبی انجام می‌دهند، معمولاً از دیگران بیشتر احترام می‌گذارند.