آیا چینیا خفاش میخورند

Feeling:

Really Dumb

Language:

Persian

Prompt:

آیا چینیا خفاش میخورند
چینیا خفاش نمی‌خورند. خوردن خفاش در چین ممنوع است و تا به حال همبستریون‌ها از این موضوع پیروی کرده‌اند. این ممنوعیت به دلیل شیوع بیماری‌های ویروسی مثل ویروس کورونا است که ممکن است از خفاش به انسان منتقل شود. این ویروس‌ها ممکن است از طریق راه‌هایی مثل خوردن گوشت خفاش به انسان منتقل شوند. از این رو، خوردن خفاش در چین به شدت ممنوع است تا به پیشگیری از شیوع بیماری‌های ویروسی کمک شود.